سونیا سونیا ، تا این لحظه: 9 سال و 8 ماه و 7 روز سن داره

همه زندگی من سونیا

77 ماهگی خانم گل

زود بزرگ نشو مادر، کودکیت را بی حساب میخواهم و در پناهش جوانیم را ! زود بزرگ نشو فرزندم قهقه بزن،جیغ بکش، گریهکن ،لوس شو،بچگی کن، ولی زودبزرگ نشو تمام هستی ام . آرام آرام پیش برو،آن سوی سن وسال هیچ خبری نیست گلم . هرچه جلوتر می روی همه چیز تـندتر از تو قدم بر می دارد . حالا هنوز دنیا به پای تو نمی رسد از پاکی . الهی هرگز هم قدمش نشوی هرگز ! همیشه از دنیای ما آدم بزرگ ها جلوتر باش ، یک قدم ، دو قدم ، ولی زود بزرگ نشو مادر . آرام آرام پیش برو گلم . آنجا که عمر وزن می گیرد دنیا به قدری سبک می شود که هیچ هیجانی برای پیمودنش نخواهی داشت . آن سوی سن و سال خبری نیست . کودکی کن ، از ته دل بخند...
9 شهريور 1395
1